SASTIC MakeSpace

23 April 2021

SASTIC MakeSpace

Current Status: Interview Planned 

SASTIC MakeSpace is a community workshop!

Almost all the project which are making HW products need some labs/workshop. A centralised community workshop(s) with the space and equipment for members to learn, invent, build and play could be very beneficial. The workshop can have equipment ranges from sewing machines and crafting tools to 3D printers, laser cutters, CNC routers and metal lathes.

The spaces and equipment can be available 24/7 to paying members.

RELATED NEWS

Empowering Displaced Youths: Stories from SASTIC’s Scholarship Program (Video Interview)

23 April 2024

Read More
Meet the Inspiring Faces Behind Our Scholarship Program!

25 March 2024

Read More
AMADEE-24 Launch Event

16 March 2024

Read More
Արցախից տեղահանված երիտասարդների կարողությունների հզորացում. մեկնարկել է Python դասընթացը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում

5 March 2024

Read More