Meet the Inspiring Faces Behind Our Scholarship Program!

25 March 2024

Meet the Inspiring Faces Behind Our Scholarship Program!

Dive into interview snippets with two of our students forcibly displaced from Artsakh as they gear up to conquer the tech world!

Stay tuned for glimpses of their journeys, dreams, and unwavering determination.

RELATED NEWS

Investment in TACTUN

15 July 2024

Read More
Empowering Displaced Youths: Stories from SASTIC’s Scholarship Program (Video Interview)

23 April 2024

Read More
AMADEE-24 Launch Event

16 March 2024

Read More
Արցախից տեղահանված երիտասարդների կարողությունների հզորացում. մեկնարկել է Python դասընթացը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում

5 March 2024

Read More