Breaking New Horizons with Bazoomq Space Research Lab

19 September 2023

Breaking New Horizons with Bazoomq Space Research Lab

SASTIC has signed a Grant Agreement with Bazoomq Space Research Lab. We have come together to accomplish a milestone; the launch of Armenia’s own satellite, Hayasat-1, the development and preparation of which was carried out in Armenia by Armenian specialists!

Our grant agreement represents a leap, towards the vastness of space. In November, the FIRST DOMESTIC SATELLITE will be launched into space through SpaceX’s Falcon 9 rocket.

Stay with us as we embark on this journey pushing the limits of innovation and reaching for the stars!

RELATED NEWS

Empowering Displaced Youths: Stories from SASTIC’s Scholarship Program (Video Interview)

23 April 2024

Read More
Meet the Inspiring Faces Behind Our Scholarship Program!

25 March 2024

Read More
AMADEE-24 Launch Event

16 March 2024

Read More
Արցախից տեղահանված երիտասարդների կարողությունների հզորացում. մեկնարկել է Python դասընթացը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում

5 March 2024

Read More