Empower Artsakh Refugee Students: Support Education Programs

Your generous contribution can make a life-changing impact on Artsakh refugee students who have faced displacement and uncertainty. Help us provide educational opportunities, materials, and support to ensure these young minds can continue their learning journey. Together, we can empower them to build brighter futures. Join us in supporting refugee students’ education programs today.

SASTIC Launches AI and Machine Learning Internship Program for War Veterans

We are excited to announce that SASTIC has launched an internship program focused on artificial intelligence and machine learning for war veterans. During the program, students will work under the supervision of international and local experts in the field, gaining knowledge and experience that will be valuable in the job market and for generating new ideas and change.

The internship program is being implemented in collaboration with Stimulus of Thought, an NGO that has been providing intense training in AI/ML and web development to war veterans in Armenia. The program will be split into three steps:

There will be two groups of five students, and three technical mentors will be available to provide support and guidance. Twice a week, the students will meet for in-person sessions to receive hands-on help with their projects, and there will also be twice weekly meetings to check progress and review/evaluate findings.

We are proud to support the education and career development of war veterans through this internship program, and we look forward to seeing the exciting results that come out of it. Stay tuned for updates on the program and its progress.

27 Aug 2022

Հարգելի՛ համախոհներ,

Ստորև ծանոթացեք նախորդ շաբաթների թարմացումներին և նորություններին․

Ընթացիկ աշխատանքները

Հղումներ

31 May 2022

Հարգելի՛ համախոհներ,

Ստորև ծանոթացեք նախորդ շաբաթների թարմացումներին և նորություններին․

Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ 501(c)(3) կարգավիճակ ստանալու վերաբերյալ ՍԱՍՏԻԿ-ի հայտը հաստատվել է ԱՄՆ հարկային ծառայության կողմից: 

  1. Հաստատված նախագծեր՝ 

  1. Ընթացիկ աշխատանքները՝

13 May 2022

Հարգելի՛ ՍԱՍՏԻԿ-ցիներ և համախոհներ,

 

Նախորդ շաբաթ կայացել է ՍԱՍՏԻԿ-ի ընդհանուր հանդիպումը: 

Հանդիպման ձայնագրությանը կարող եք ծանոթանալ ստորև: 

https://youtu.be/qUF5C1UfbKY

SASTIC Provides vLab Package to Prototype of Future

10 May 2022

We are excited to announce that SASTIC has provided the Prototype of Future team with a SASTIC vLab package, including a Palette-3-Pro device. The team has demonstrated a clear plan for how they will use these tools to create new products and services. This collaboration is a testament to the dedication and hard work of the Prototype of Future team, and we are thrilled to support them in their endeavours.

The vLab package is designed for teams or companies with experience in similar equipment and a clear plan for how they will use the tools provided. In this case, the Prototype of Future team has demonstrated their commitment and ability to make the most of the resources available to them.

We believe that the vLab package will be a valuable asset to the Prototype of Future team, and we look forward to seeing the results of their efforts.

We encourage all interested parties to learn more about the vLab package and how it can support their projects. Contact us for more information and to apply for the program here. Let’s work together to build a brighter future for Armenia.

More information is here.

18 Apr 2022

Հարգելի՛ ՍԱՍՏԻԿ-ցիներ և համախոհներ,

 

Նախորդ շաբաթների թարմացումը և նորությունները․ 

Ուրախ ենք ողջունել Աննա Գալստյանին, ով կմիանա SASTIC-AM-ին՝ որպես կառավարող տնօրեն: Աննան ավարտել է Գյումրու պետական ​​մանկավարժական ինստիտուտը՝ ստանալով բակալավրի աստիճան և ՀՀ պետական ​​կառավարման ակադեմիան՝ ձեռք բերելով մագիստրոսի աստիճան, ունի բազմաթիվ այլ վկայականներ, այդ թվում՝ նախագծերի կառավարման ավարտական վկայական։

Աննան արդեն տաս տարի ներգրավված է տարատեսակ միջազգային նախագծերում՝ ինչպես մասնավոր, այնպես էլ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններում։ Աննան նաև ՍԱՍՏԻԿ-ի ակտիվ անդամ է և նպաստել է ՍԱՍՏԻԿ-ի ծրագրերի իրականացմանը բազմաթիվ ուղղություններով: Մենք անչափ ոգևորված ենք, որ Աննան միանում է մեր թիմին՝ ամրապնդելով ՍԱՍՏԻԿ-ի ինստիտուցիոնալ հիմքերը։ Խնդրում ենք տրամադրեք ձեր աջակցությունը բոլոր հնարավոր ձևերով: Աննան առայժմ աշխատելու է հեռավար, Գյումրիից։

Հաստատված նախագծեր՝ 

Նախագծեր, որոնց ուսումնասիրությունն ընթացքի մեջ է՝ 

Ընթացիկ աշխատանքները՝

26 March 2022

Հարգելի՛ ՍԱՍՏԻԿ-ցիներ և համախոհներ,

Նախորդ շաբաթների թարմացումը և նորությունները․ 

Խնդրում ենք տարածել։

           http://localhost/sastic/internal-financial-reports/ 

 

12 Feb 2022

Հարգելի՛ ՍԱՍՏԻԿ-ցիներ և համախոհներ,

Նախորդ շաբաթների թարմացումը և նորությունները․ 

16 Jan 2022

Հարգելի՛ ՍԱՍՏԻԿ-ցիներ, համախոհներ,

2022թ.-ի աշխատանքները սկսված են։ 

 

Խնդրում ենք տարածել։

 

                http://localhost/sastic/internal-financial-reports/