Scholarship for Individuals Forcibly Displaced from Artsakh

11 November 2023

Scholarship for Individuals Forcibly Displaced from Artsakh

We are thrilled to announce that 18 individuals forcibly displaced from Artsakh will participate in a scholarship program funded by SASTIC to be implemented by the Armenian Code Academy.

The program spans three months, covering Introductory level courses aiming to equip participants with essential skills for today’s tech-driven environment.

Upon successful completion of the Introductory level, participants will be eligible for an Advanced level scholarship.

Stay tuned for more details.

RELATED NEWS

Empowering Displaced Youths: Stories from SASTIC’s Scholarship Program (Video Interview)

23 April 2024

Read More
Meet the Inspiring Faces Behind Our Scholarship Program!

25 March 2024

Read More
AMADEE-24 Launch Event

16 March 2024

Read More
Արցախից տեղահանված երիտասարդների կարողությունների հզորացում. մեկնարկել է Python դասընթացը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում

5 March 2024

Read More