Empower Artsakh Refugee Students: Support Education Programs

1 October 2023

Empower Artsakh Refugee Students: Support Education Programs

Your generous contribution can make a life-changing impact on Artsakh refugee students who have faced displacement and uncertainty. Help us provide educational opportunities, materials, and support to ensure these young minds can continue their learning journey. Together, we can empower them to build brighter futures. Join us in supporting refugee students’ education programs today.

RELATED NEWS

Empowering Displaced Youths: Stories from SASTIC’s Scholarship Program (Video Interview)

23 April 2024

Read More
Meet the Inspiring Faces Behind Our Scholarship Program!

25 March 2024

Read More
AMADEE-24 Launch Event

16 March 2024

Read More
Արցախից տեղահանված երիտասարդների կարողությունների հզորացում. մեկնարկել է Python դասընթացը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում

5 March 2024

Read More