«AI/ML ուղղություններով ուսնակություն» ծրագրի ավարտ

Ուրախ ենք հայտնել, որ ՍԱՍՏԻԿ-ի կողմից ֆինանսավորվող AI/ML ուղղություններով ուսնակության եռամսյա ծրագիրը հաջողությամբ ավարտվել է: Ծրագրի ավարտական ամփոփման շրջանակներում թիմերից յուրաքանչյուրը ներկայացրեց իր աշխատանքը և ծրագրի ընթացքում ձեռք բերված արդյունքները:

Ձայնագրությունը՝ ստորև:

AI/ML technology applications

Contact SASTIC on the collaboration of the AI/ML technology applications

SASTIC AI/ML working group is open for collaboration with the private and public sectors to identify and develop use cases of data-driven solutions that can add value to your business. Be it for the development of AI/ML tools, advice about the best use of your company’s data or discussion about your company’s future data strategy, feel free to contact us to discuss how data can help make your business more efficient and competitive.