Empowering Displaced Youths: Stories from SASTIC’s Scholarship Program (Video Interview)

The introductory courses of the scholarship program funded by SASTIC, aimed at equipping young individuals forcibly displaced from Artsakh with high-tech skills, are nearing completion at Armenian Code Academy.

Discover the remarkable stories of some of our talented youths below.

Բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում վերապատրաստվելու նպատակով Արցախից բռնի տեղահանված երիտասարդների համար նախատեսված կրթաթոշակային ծրագրի հիմունքների մակարդակի դասընթացները ACA-ում մոտենում են ավարտին:

Ծանոթացե՛ք մեր վառ երտասարդներից մի քանիսի պատմություններին ստորև: 

Meet the Inspiring Faces Behind Our Scholarship Program!

Dive into interview snippets with two of our students forcibly displaced from Artsakh as they gear up to conquer the tech world!

Stay tuned for glimpses of their journeys, dreams, and unwavering determination.

Artsakh Displaced Individuals Thrive in SASTIC Scholarship Program

As part of our ongoing commitment to creating opportunities and fostering resilience, we’re thrilled to share the inspiring journey of 18 individuals forcibly displaced from Artsakh who are currently immersed in a transformative scholarship program, funded by SASTIC.

Here are some captivating snapshots of their learning journey – moments of concentration, collaboration, and determination.