Project Investment Application

Step 1 of 7

Կազմակերպություն / Company

Վեբ կայք / Company url (web site, facebook url, etc)
Ինչպե՞ս կանվանեիք Ձեր գաղափարը, առաջարկը/ How would You call your proposal?
Խնդրում ենք տրամադրել Ձեր նախագծի հակիրճ, առևտրային գաղտնիք չպարունակող նկարագրությունը:
Please provide a brief non-confidential description of your proposal.
Եթե ունեք ցուցադրություն, ո՞րն է հասցեն: Ցուցադրությունը կարող է լինել ցանկացած նյութ, որը ներկայացնում է, թե ինչպես է ապրանքը գործում: Սովորաբար դա տեսանյութ, լուսանկարներ կամ էկրանի ձայնագրություն է:
If you have a demo, what's the url? Demo can be anything that shows us how the product works. Usually that's a video, photos, or screen recording.
Քանի՞ անդամ կա ձեր թիմում: Քանի՞ մարդ է աշխատում լրիվ դրույքով: Որքա՞ն ժամանակ է թիմի յուրաքանչյուր անդամ աշխատում նախագծի վրա: How many members are in your team?
How many are full-time? How long has each team member been working on the project?