SASTIC research and innovation funding application

Step 1 of 5

Կազմակերպություն / Organization

Վեբ կայք / Company url (web site, facebook url, etc)
Ինչպե՞ս կանվանեիք Ձեր գաղափարը, առաջարկը/ How would You call your proposal?
Քանի՞ անդամ կա ձեր թիմում: Քանի՞ մարդ է աշխատում լրիվ դրույքով: Որքա՞ն ժամանակ է թիմի յուրաքանչյուր անդամ աշխատում նախագծի վրա: How many members are in your team?
How many are full-time? How long has each team member been working on the project?