AI Education and Development Center

25 April 2021

AI Education and Development Center

Current Status: Interview scheduled

Provider: Luseen Tech

The project’s goal is to establish a development centre dedicated to the advancement of artificial intelligence technologies. The center’s specialists can develop AI solutions for various SASTIC groups, as well as solutions for SMART agriculture in various fields.

The programme would be divided into two stages.

Phase 1:  Training

– Recruiting applicants and organising Artificial Intelligence Technology courses for the chosen group (classroom and distance). The courses are divided into the following sections: Python programming language, machine learning, deep learning (neural networks), computer vision, ML, DL tools (scikit-learn, tensorflow, keras, openCV)

Phase 2: Internships and projects

–  Involvement of the trained groups in real-life projects. Projects can serve a variety of functions: Image recognition and AI cameras, etc.

Ծրագրի նպատակն է ստեղծել Արհեստական բանականության տեխնոլոգիաների մշակման ինժեներական և հետազոտական կենտրոն: Կենտրոնի մասնագետները կարող է հետազոտել, առաջարկել և մշակել ինչպես SASTIC-ի տարբեր խմբերի համար անհրաժեշտ AI լուծումներ, այնպես էլ լուծումներ՝ SMART գյուղատնտեսության և տարբեր ոլորտների համար։Ծրագիրը բաղկացած է hետևյալ փուլից1. 1-ին փուլ՝ ուսումնական- Դիմորդների հավաքագրում, ընտրված խմբի համար Արհեստական բանականության տեխնոլոգիաների դասընթացների կազմակերպում (լսրանային և հեռավար)։ Դասընթացների հիմնական բաժիններն են ՝Python ծրագրավորման լեզու, մեքենայական ուսուցում, deep learning (նեյրոնային ցանցեր), computer vision, ML, DL գործիքներ (scikit-learn, tensorflow, keras, openCV)2. 2-րդ փուլ ՝ Ինտերշիփ,նախագծեր- Որոշակի գիտելիքների և հմտություններ ունեցող խմբի ներգրավում նախագծերում: Նախագծերը կարող են լինել տարաբնույթ նշանակության ՝ AI տեսախցիկներ, պատկերների ճանաչում, օբյեկտների հայտնաբերում, գյուղատնտեսության մեջ SMART համակարգերի կիրառում, հաճախորդների վարքի կանխատեսում և այլն։

RELATED NEWS

Investment in TACTUN

15 July 2024

Read More
Empowering Displaced Youths: Stories from SASTIC’s Scholarship Program (Video Interview)

23 April 2024

Read More
Meet the Inspiring Faces Behind Our Scholarship Program!

25 March 2024

Read More
AMADEE-24 Launch Event

16 March 2024

Read More