Web programming courses, aiming development in communities

25 April 2021

Web programming courses, aiming development in communities

Current Status: Under Review.

Provider: EduArmenia

The EduArmenia Proposal is:

1. Organize free web programming classes for citizens of the Republic of Armenia and border villages.

2. The trainings’ and internships outcomes would be the free products that contribute to the community’s development. These products may differ depending on the identified needs of the communities.

Ի՞նչ է առաջարկում EduArmenia-նՔայլաշարը.1. Կազմակերպել վեբծրագրավորման անվճար դասընթացներ ՀՀ սահմանամերձ գյուղերի և ԱՀ քաղաքացիների համար:2. Դասընթացների նախատեսվող արդյունքները կլինեն համայնքի զարգացմանը նպաստող պրոդուկտների անվճար ստեղծումը: Այդ պրոդուկտները կարող են լինել տարբեր ըստ համայնքների վերհանված կարիքների:

RELATED NEWS

Investment in TACTUN

15 July 2024

Read More
Empowering Displaced Youths: Stories from SASTIC’s Scholarship Program (Video Interview)

23 April 2024

Read More
Meet the Inspiring Faces Behind Our Scholarship Program!

25 March 2024

Read More
AMADEE-24 Launch Event

16 March 2024

Read More