AI Education and Development Center

Current Status: Interview scheduled

Provider: Luseen Tech

The project’s goal is to establish a development centre dedicated to the advancement of artificial intelligence technologies. The center’s specialists can develop AI solutions for various SASTIC groups, as well as solutions for SMART agriculture in various fields.

The programme would be divided into two stages.

Phase 1:  Training 

– Recruiting applicants and organising Artificial Intelligence Technology courses for the chosen group (classroom and distance). The courses are divided into the following sections: Python programming language, machine learning, deep learning (neural networks), computer vision, ML, DL tools (scikit-learn, tensorflow, keras, openCV)

Phase 2: Internships and projects 

–  Involvement of the trained groups in real-life projects. Projects can serve a variety of functions: Image recognition and AI cameras, etc.

 Ծրագրի նպատակն է ստեղծել Արհեստական բանականության տեխնոլոգիաների մշակման ինժեներական և հետազոտական կենտրոն: Կենտրոնի մասնագետները կարող է հետազոտել, առաջարկել և մշակել ինչպես SASTIC-ի տարբեր խմբերի համար անհրաժեշտ AI լուծումներ, այնպես էլ լուծումներ՝ SMART գյուղատնտեսության և տարբեր ոլորտների համար։Ծրագիրը բաղկացած է hետևյալ փուլից1. 1-ին փուլ՝ ուսումնական- Դիմորդների հավաքագրում, ընտրված խմբի համար Արհեստական բանականության տեխնոլոգիաների դասընթացների կազմակերպում (լսրանային և հեռավար)։ Դասընթացների հիմնական բաժիններն են ՝Python ծրագրավորման լեզու, մեքենայական ուսուցում, deep learning (նեյրոնային ցանցեր), computer vision, ML, DL գործիքներ (scikit-learn, tensorflow, keras, openCV)2. 2-րդ փուլ ՝ Ինտերշիփ,նախագծեր- Որոշակի գիտելիքների և հմտություններ ունեցող խմբի ներգրավում նախագծերում: Նախագծերը կարող են լինել տարաբնույթ նշանակության ՝ AI տեսախցիկներ, պատկերների ճանաչում, օբյեկտների հայտնաբերում, գյուղատնտեսության մեջ SMART համակարգերի կիրառում, հաճախորդների վարքի կանխատեսում և այլն։

Aeromodelling Workshops

Current Status: Interview confirmed

Provider: Edgar Nersisjan

To support the existing aircraft modelling workshops in Gyumri and to assist in the establishment of new branches in other cities.

Աջակցել Գյումրիում և Երևանում արդեն գործող ավիամոդելային աշխատանոցներին և օգնել որպեսզի այլ մասնաճյուղեր բացվեն մյուս քաղաքներում։

Web programming courses, aiming development in communities

Current Status: Under Review.

Provider: EduArmenia

The EduArmenia Proposal is: 

1. Organize free web programming classes for citizens of the Republic of Armenia and border villages.

2. The trainings’ and internships outcomes would be the free products that contribute to the community’s development. These products may differ depending on the identified needs of the communities.

Ի՞նչ է առաջարկում EduArmenia-նՔայլաշարը.1. Կազմակերպել վեբծրագրավորման անվճար դասընթացներ ՀՀ սահմանամերձ գյուղերի և ԱՀ քաղաքացիների համար:2. Դասընթացների նախատեսվող արդյունքները կլինեն համայնքի զարգացմանը նպաստող պրոդուկտների անվճար ստեղծումը: Այդ պրոդուկտները կարող են լինել տարբեր ըստ համայնքների վերհանված կարիքների:  

Cloud Engineer Course

Current Status: Under Review.

The “digital transformation” may become one of the strategic directions for SASTIC. In many cases, the digital transformation is the use of cloud computing. This reduces reliance on user-owned hardware and increases reliance on subscription-based cloud services. Skilled cloud engineers are required to enable digital transformation in many aspects of our life starting from agriculture until organizations management.

SASTIC’s experienced volunteers will organizing Cloud Engineer course for our beneficiaries, which will include:

 – Gaining proficiency in a cloud computing platforms (AWS, Azure or Goolge Cloud)

 – Programming Languages (Python, Nodejs), cloud SDKs

The successful candidates will have an opportunity to join the internship project in SASTIC and later receive job offers from SASTIC or its alliance organizations.

Project Management Course

Current Status: Complited

In these modern days, it is impossible to imagine running projects effectively without strong project management practices and tools.   

The project management practices bring leadership and direction to the projects, ensures there is a proper plan for executing on objectives, proper expectations are set around what can be delivered, by when, and for how much.

SASTIC’s experienced operation team volunteers are organizing this project management course for our beneficiaries to pass project management knowledge and practices. The course will consist of three stages:

 – The theoretical part

 – Project Management tools: Jira, Clickup

 – Practical internship on a real project

The successful candidates will have an opportunity to receive job offers from  SASTIC or its alliance organizations.